KUNSTMOMENT DIEPENHEIM

Deelnemersvoorwaarden 2025

Diepenheim; puur in de hof van twente

Kunstmoment Diepenheim: de plek waar kunst en cultuur samen komen. 

Twee lange weekenden Kunst en Cultuur van vrijdag 19 t/m zondag 21 april en donderdag 25 t/m zondag 28 april. Dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur

Kunstenaars met een beroepspraktijk kunnen zich aanmelden tot 1 oktober voorafgaand aan het volgende Kunstmomentjaar, door het aanmeldformulier en de bijlagen (volgens de vermelde specificaties) in te sturen.

KUNSTMOMENT DIEPENHEIM

Kosten 

De kosten voor deelname bedragen € 100,- (excl. BTW). Bij kunstenaarscollectieven behoudt de organisatie van Kunstmoment Diepenheim zich het recht voor om elke kunstenaar een aparte factuur te sturen voor de deelnamekosten. Deze kosten dienen voorafgaand aan Kunstmoment Diepenheim te zijn voldaan en geven de kunstenaar recht op:

  • Expositie op de u toegewezen locatie;
  • Expositie op de overzichtstentoonstelling;
  • Vermelding in de full colour catalogus en op de website van Kunstmoment Diepenheim

Daarnaast wordt er voor de deelnemende kunstenaars, locaties en vrijwilligers een openings- en feestavond georganiseerd.
Bij verkoop van kunstwerken is geen verkooppercentage verschuldigd aan de organisatie van Kunstmoment Diepenheim. Voor jongafgestudeerden die binnen drie jaar na afstuderen deelnemen aan Kunstmoment Diepenheim geldt dat zij gratis mogen deelnemen als ze geselecteerd worden. N.B.: Galeries hanteren eigen voorwaarden met betrekking tot de kosten.

Deelname selectie 

Na 1 december maakt de kunstcommissie een selectie uit de aanmeldingen, waarna ze vervolgens op zoek gaat naar een voor het werk geschikte locatie. Uiterlijk 1 februari ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld bericht over de mogelijke deelname.

Aanmeldingen ontvangen ná 1 december komen op een reservelijst. Begin januari ontvangen de geselecteerde kunstenaars, waarvoor een geschikte locatie is gevonden, de factuur voor de deelnamekosten. Pas ná betaling van de factuur bent u gegarandeerd van deelname. De betalingstermijn is twee weken.

Kunstmoment diepenheim

Afbeeldingen

  • Bij aanmelding ingezonden afbeeldingen mogen bij deelname aan het evenement, door Kunstmoment Diepenheim rechten vrij worden gebruikt voor de publiciteit van het evenement. Deze afbeeldingen worden ook gebruikt voor de website en de catalogus. Het is niet mogelijk hiervoor in een later stadium nog afbeeldingen in te zenden.
  • Afbeeldingen dienen te voldoen aan de volgende specificaties: Een resolutie van 300 dpi en een minimumformaat van 10 x 10 cm.
  • Afbeeldingen moeten een representatieve weergave zijn van het voor de expositie in te zenden werk. Exposanten verplichten zich tijdens Kunstmoment Diepenheim te exposeren met de kunstwerken waarmee zij zich hebben aangemeld. De organisatie van Kunstmoment Diepenheim behoudt zich het recht voor u niet toe te laten wanneer u met afwijkend werk wilt exposeren.

Aanwezigheid van de kunstenaar

Het is zeer wenselijk dat de kunstenaars/exposanten de gehele periode op locatie aanwezig zijn of eventueel hiervoor zelf een vervanger regelen. Gebleken is dat bezoekers van Kunstmoment Diepenheim het zeer op prijs stellen wanneer een kunstenaar/exposant zelf aanwezig is. Het is daarom van belang op het aanmeldformulier aan te geven welke dagen men aanwezig is tijdens de expositieperiode.

Frequentie deelname

Gastexposanten kunnen de eerste twee jaar na deelname niet exposeren tijdens Kunstmoment Diepenheim. Het derde jaar na deelname bent u weer van harte welkom om in te schrijven met nieuw werk. Voor (groot) ruimtelijk werk en performances kan een uitzondering worden gemaakt.

Locatie

Een locatie wordt u toegewezen door de kunstcommissie. Het is niet toegestaan buiten de organisatie om te exposeren/een locatie te zoeken. Locaties bestaan onder andere uit galeries, ateliers, horeca, winkels, bedrijven, particuliere locaties en historische gebouwen.

Inrichten van de expositie

Het inrichten van de expositie dient te gebeuren in de week voorafgaand aan Kunstmoment Diepenheim in overleg met locatiehouder en/of contactpersoon van de kunstcommissie. De kunstcommissie geeft waar mogelijk ondersteuning en advies en heeft bij onzekerheden het laatste en beslissende woord. De bedoeling is om samen met de andere exposanten en met respect voor elkaars werk, er een mooie en evenwichtige expositie van te maken. Deelnemers zorgen zoveel mogelijk zelf voor ophangmaterialen, sokkels, etc. De organisatie kan, waar nodig, in beperkte mate assisteren. Het is aan te raden vroegtijdig een afspraak te maken om, indien gewenst, de toegewezen locatie te bekijken en te kunnen overleggen over de (on)mogelijkheden. De expositie dient uiterlijk een dag voor aanvang van het evenement te zijn ingericht. Ophalen van het werk kan na afloop van het evenement in overleg met de organisatie/locatiehouder.

Aansprakelijkheid

Deelname aan Kunstmoment Diepenheim geschiedt geheel op eigen risico. Het afsluiten van bijvoorbeeld een kostbaarhedenverzekering is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Onkostenvergoeding groot ruimtelijk werk

In bijzondere gevallen kan een vergoeding worden verstrekt voor groot ruimtelijk werk/installaties. Deze vergoeding dient vooraf te zijn overeengekomen met organisatie van Kunstmoment Diepenheim. Zonder overeenkomst worden achteraf ingediende facturen niet vergoed.

Algemene informatie

Kunstmoment Diepenheim vindt in 2025 plaats in de laatste 2 volle weekenden van april van vrijdag 18 t/m maandag 21 april (dus ook 1 e en 2 e Paasdag) én vrijdag 25 t/m zondag 27 april, dagelijks van 11:00 uur tot 17:00 uur. De organisatie is in handen van Stichting Kunstmoment Diepenheim.

Publiciteit

De organisatie draagt zorg voor publiciteit in de vorm van persberichten, Website, social media en een uitgebreide full colour catalogus. Er is een officieel openingsmoment op donderdagavond 17 april 2025.

Kunstmoment is altijd op zoek naar donateurs


Als vrijwilligersorganisatie dienen wij voornamelijk te hebben van donaties en daarbij kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Wil jij een donatie doen? Dat kan op NL05RABO0122004043 t.n.v. Stichting Kunstmoment Diepenheim